Tájékoztató a MATASZ küldöttértekezletéről

2013.02.27 16:24


2013. február 23-án a Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ Gobelin terme adott otthont a MATASZ küldöttértekezletének. Az elnöki megnyitót követően a formai követelményeknek megfelelően megválasztották az értekezlet tisztségviselőit, majd következett a jóváhagyott napirend szerint az érdemi munka. A megyei szervezeteknek az értekezlet előtt három nappal, szerdán este e-mail-ben megküldött írásos beszámolóhoz Dr. Czuprák Ottó a MATASZ elnöke fűzött szóbeli kiegészítést, ami így teljesebbé tette azt. Az elhangzottakat összegezve elmondható, hogy a MATASZ sok akadálytól nehezítve, de igyekezett az alapszabályában megfogalmazott céljai elérése érdekében munkálkodni. Voltak is dicséretre méltó eredményei, de a gondokból is kijutott bőven. Az egyik ilyen problémát az anyagi helyzet alakulása okozta illetve okozza, amire mind az elnöki beszámoló mind pedig a Bakó István ny. vezérőrnagy úr által előadott közhasznúsági jelentés is rávilágított. Az anyagi helyzet nehezíti a MATASZ nemzetközi szerepvállalását is, mert még a kötelezően előírt tagdíjjak befizetése is csak késedelmesen volt teljesíthető. Így több nemzetközi szervezetben, - mint például a NATO Tartalékos Tisztek Szövetsége (CIOR), vagy a GAMING Kezdeményezés-ben stb. - sem tudta a tőle elvárt szerepet betölteni. Ezen nehézségek miatt előtérbe került a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok erősítése, többek között a szerb és az olasz tartalékosokkal, mely kapcsolatok ápolásához a megyei szervezetek is nagyban hozzájárultak. A tagozatok közül sikeres és eredményes évet zártak a hagyományőrzők és a missziós tagozat tagjai. A MATASZ hagyományőrző tagozata Jásdi Balázs vezetésével, ma már szinte minden fontosabb megemlékezésen, katonai ünnepségen jelen van, öregbítve ezzel a szervezet hírnevét. A küldöttértekezlet vitájához hozzászólt Tóth László úr, megyei szervezetünk elnökhelyettese is. Hozzászólásában kifejtette, hogy megítélése szerint erősíteni kellene a tartalékosok érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységét, mivel erre az ő részükről jogos és egyre növekvő igény mutatkozik. Felvetette, hogy úgy tapasztalja, hogy néhány esetben az információk nem, vagy csak késedelmesen érkeznek meg a megyéhez, - példának hozta fel a 2012. június 21-24. Szentendrén az MH Altiszti Akadémián megtartott német és magyar tartalékosok szemináriumát - ezért kérte a MATASZ elnökét, hogy a jövőben a megyénk területén rendezendő országos hatáskörű rendezvényekről kapjunk időben megfelelő tájékoztatást, hogy azon tevékenyen részt tudjunk venni. A megyei szervezetek munkájának értékelésekor elhangzott, hogy vannak köztük kifejezetten hatékonyan dolgozók, mint például a Csongrád-, Fejér-, Heves-, Békés- megyei szervezetek, de sajnos a többség felzárkóztatásra szorul. A fővárosi és a mi szervezetünk is a jobbak között lett megemlítve, de mi tudjuk azt is, hogy nagyon sok területen kell még fejlődnünk, hogy mi is úgy érezzük, hogy van mire büszkének lennünk. A legégetőbb feladatnak a tagrevízió kérdését és a tagdíjfizetés rendezését látom, illetve látjuk, – ez az értekezleten is különös hangsúlyt kapott, mivel az Ellenőrző Bizottság jelentésében külön kitért erre a kérdésre és magam is kifejtettem ezzel kapcsolatos észrevételeimet – ami a jogszabályoknak megfelelő működés egyik alapfeltétele. A másik ilyen kérdés a MATASZ szervezeti átalakítása a 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően, ami az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szól. Ennek érdekében a küldöttértekezlet megválasztotta azt a bizottságot, amely hivatott lesz ezt az átalakulást illetve szervezeti módosítást előkészíteni. Vezetésével Juhász István ny. vezérőrnagy urat bízta meg, tagjai között pedig szerepet kaptam a Pest Megyei Szervezet elnökeként én is. Remélem meg tudok majd felelni mind a küldöttértekezlet képviselői, mind pedig a tagságunk elvárásainak. A MATASZ előtt álló feladatok tehát adottak csak győzzük őket elvégezni.

 

Bíró Sándor ny. hőr. alezredes  

MATASZ Pest Megyei Szervezet elnök

Vissza

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.