Küldöttgyűlés után, "lépésváltás" előtt a MATASZ

2015.02.09 20:20

Küldöttgyűlés után, „lépésváltás” előtt a MATASZ

 

A Honvéd Kulturális Központ Gobelin terme adott otthont a MATASZ 2015. január 31-re összehívott rendkívüli küldöttgyűlésének, ahol a Pest Megyei Szervezetet 7 fő küldött, Érdi Tamás, Kerekes Sándor, Dr. Czuprák Ottó, Bíró Sándor, Fazekas István, Kovács Miklós, és Tóth Lajos László urak képviselték.

Reggel nyolc órától egymás után érkeztek a megyei szervezetek küldöttei. Egy jóleső kávé elfogyasztását és a barátok, ismerősök köszöntését követően hamarosan kezdetét vette a tanácskozás. Munkácsi Sándor t. ezredes úr, a küldöttgyűlésig, a MATASZ elnöki teendőinek ellátásával megbízott alelnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, Kun Szabó István vezérőrnagy urat, Deák János vezérezredes, Borszéki Tivadar vezérőrnagy, Dr. Czuprák Ottó ezredes és Dr. Somkuti Bálint urakat, a MATASZ Korábbi elnökeit és a küldöttgyűlés résztvevőit, majd felkérte Szabó Géza urat a levezető elnöki teendők ellátására. Szomorú kötelességnek tett eleget akkor, amikor megkérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk meg az elmúlt találkozás óta elhunyt bajtársainkról, köztük Dr. Lukács György o. ezredes úrról a MATASZ Ellenőrző Bizottsága volt elnökéről és Király Sándor úrról, a Bajai tartalékos közösség egyik ismert tagjáról.

Ezt követően Dr. Somkuti Bálint a MATASZ lemondott elnöke, annak okairól tájékoztatta a küldöttgyűlést. Elmondta, hogy a megváltozott munkakörülményei, több frontos leterheltsége miatt nem tudja tovább nyugodt szívvel vállalni ezt a megbízatást, ezért döntött a lemondás mellett.

A napirendben meghatározott feladatok megkezdése előtt Kun Szabó István vezérőrnagy úr a HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kért szót. Vezérőrnagy úr köszöntőjében kiemelte, hogy a MATASZ jelentős szerepet tölthet be a jövőben, hiszen elkötelezett, fizikailag felkészült, tettre kész tagjai minősített esetben ki tudják egészíteni a haderőt. Ezt a képességet lehet, és  kell tovább fejleszteni, a fiatalok szervezetbe történő bevonásával, célirányos felkészítésükkel, mint például a lövészeti alapismertek elsajátításával, az egyének önvédelmi képességének kialakításával, a honvédelem ügyének megismertetésével. Örömmel üdvözölte a MATASZ Budapesti Szervezetének a MATASZ elnöki és elnökségi tagi pozícióra tett ajánlását, mivel megítélése szerint a jelöltek olyan személyek, akik messzemenően elkötelezettek a honvédelem ügyének szolgálata iránt.

A küldöttgyűlés ezután nekilátott az elfogadott napirendben meghatározott feladatokhoz. A szükséges technikai kérdések megoldása  – jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, majd a szavazat számláló bizottság megválasztása, határozatképesség megállapítása – után megkezdődött az érdemi munka.

Először a Baán Norbert úr a jelölő bizottság elnöke ismertette az elmúlt hónapokban végzett munka eredményét, vagyis az egyes pozíciókra beérkezett jelöléseket. Baán úr tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a jelöltek közül, Szentgyörgyi Szabolcs úr  - elnökségi tag jelölt – a többi jelölt életútjának megismerését követően úgy döntött, hogy lemond a jelöltségről, mivel megítélése szerint a MATASZ jelenlegi helyzetében egy jogvégzett elnökségi tag eredményesebben tudja segíteni a szervezet munkáját.

 Ezt követte a jelöltek  rövid bemutatkozása majd a szavazás előkészítése és lebonyolítása.  A küldöttgyűlés megválasztotta a MATASZ elnökének Szalay-Bobrovniczky Kristóf tartalékos százados urat, elnökségi tagnak Dr. Tóth Gergely százados urat, az Ellenőrző Bizottság elnökének Dr. Bíró Ferenc nyá. őrnagy urat, tagjainak pedig Karáné Rózsa Ágnes t. százados asszonyt és Béres Ferenc nyá. őrnagy urat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úr székfoglalójában emlékeztetett arra, hogy a sorozott állomány bevonultatásának megszüntetése után a honvédség és a társadalom között egy űr keletkezett, melyet csak a 2010 után kialakított és bevezetett tartalékosi rendszer próbált valamelyest betölteni, de a rendszer továbbfejlesztésének szükségessége nem vitatható. A tartalékos rendszer a hívatásos hadsereg hátországa, utánpótlási bázisa kell, hogy legyen, de ennek elérése érdekében a MATASZ-ra is sok feladat hárul majd a jövőben. Ahhoz, hogy ezen elvárásoknak a szervezet meg tudjon felelni, mindenképpen megújulásra van szükség. Megerősítette, hogy a Kun Szabó István tábornok úr által felvázolt elképzelések megvalósítását a MATASZ el tudja és el is akarja látni. Megköszönte a küldöttek bizalmát és ígéretet tett arra, hogy elnöki munkájával azt mindenképpen meg kívánja szolgálni.

A választásokat követően egy igen nagy feladat várt még a küldöttekre. Meg kellett vitatni az alapszabály módosítási javaslatokat, melyeket a 2014-ben életbe lépett új Ptk. előírásai, illetve a bíróság hiánypótlási végzése tett szükségessé. Az anyagba az előkészítő munka során beépítették azokat a beérkezett javaslatokat is amelyeket a jogszabályok lehetővé tettek és az alapszabály jobbítását szolgálták.  Dr. Bíró Ferenc a jól előkészített anyagot, pontról pontra haladva, megfelelő jogi magyarázatokkal ellátva bocsájtotta a küldöttgyűlés elé, amit az el is fogadott.

Az utolsó napirendi pont már kellemesebb témát tartogatott a résztvevőknek. A Magyar Közelharc-Kázitusa Szövetség jelezte jogi személyként –tagszervezetként - való belépési szándékát a Magyar Tartalékosok Szövetségébe. Benke Tamás nyá. alezredes úr a MATASZ Budapesti elnöke, mint a területileg illetékes szervezet vezetője ajánlását követően, Dr. Zöllei Zoltán nyá. alezredes adott tájékoztatás tevékenységükről és kérte a küldöttgyűlés támogatását tagszervezetként történő felvételükhöz. A küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazta a tagfelvételt.

 

Zárszóként Munkácsi Sándor úr számolt be a közelmúltban a Honvédelmi Minisztériumban megtartott éves  feladatszabó értekezleten elhangzottakról.

A küldöttgyűlést követően Szalay úr az elnökséggel egy rövid megbeszélés keretében egyeztette a közeljövő legsürgősebb feladatait, vagyis a felkészülést a 2014-es év, illetve az elnökség tagjai munkájának értékelésére és a 2015-ös év főbb célkitűzéseinek közös meghatározására.

B.S.

Vissza

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.